29 09, 2019

Goda öringfångster vid provfiske

2019-09-29T12:47:14+02:00

Årets provfiske är slutfört och visar på en fortsatt positiv trend för öringen. De tre senaste åren är alla topp tre  sedan provfisket startade med nuvarande metod 1994. Alla sträckor visade jämnt goda fångster 2019, även om ingen riktigt var i topp.

Däremot genomfördes också en rad provfisken i Grimstoftabäcken, vilket visade på fantastiska resultat jämfört med en liknande studie för tio år sedan. Då fanns endast öring på bäckens nedersta parti närmast mynningen i Björkaån.

Nu observerades öring i hela bäckens längd och lokalt var tätheten fantastisk med upp till fyra individer per löpmeter, vilket är i klass med havsöringsbäckar. En förklaring till de höga tätheterna kan vara att bäcken används som lek och uppväxtlokal för Björkaåöringen. Förutom öring har det även fångats rikligt med elritsa, måttligt med ål och signalkräfta, samt mindre mängder av  gädda, mört, abborre, bäcknejonöga, storspigg och småspigg.

18 09, 2019

Mer vattenvård i Björkaån

2019-09-18T16:45:10+02:00

Nu har ytterligare åtgärder för livet i Björkaån och tillflödet Grimstoftabäcken slutförts. I Grimstoftabäcken har strömbiotoper återställts inne i Sjöbo samhälle, något som uppmärksammats av Ystad Allehanda (http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/oringarna-har-hittat-tillbaka-till-grimstoftabacken-nu-ska-de-trivas-annu-battre/). Utöver detta har lekområden färdigställts i kvarnrännan som rinner utmed promenadstråket med det passande namnet Kärleksstigen. Nu kan även öringen ge skäl för namnet när de under november tar lekområdena i besittning för att producera en ny generation. I Björkaån nedströms Grimstoftabäckens utflöde har strömbiotoper blockåterställts. Nu finns alltså möjlighet för strömlevande fiskar att hitta lämpliga miljöer under hela livscykeln.

Återställd strömbiotop i Grimstoftabäcken inne i Sjöbo tätort.

Lekområden för öring i kvarnrännan.

Blockåterställd sträcka i Björkaån

10 09, 2019

Fisken får nytt hem i Sjöbo tätort

2019-09-10T10:43:13+02:00

Genom Sjöbo samhälle rinner lilla Grimstoftabäcken, som under decennier fick ta emot avloppsvatten från Sjöbo reningsverk. Det gjorde livsmiljön olämplig för de flesta fiskar.
Sedan 2002 leds dock avloppsvattnet istället till infiltrationsanläggningen vid Omma, där det sedan renat når Björkaån via grundvattnet för vidare transport till Vombsjön. Förbättrad vattenkvalitet har burit frukt och medfört att fisken återigen koloniserat Grimstoftabäcken. Nu blomstrar bäcken på nytt och öringen har i stort antal spritt sig ända upp till Sjöbo samhälle.


Bäcken rinner genom en parkmiljö med promenadstråk och aktivitetspark i centrala Sjöbo och är starkt påverkad av kulvertering och uträtning. Nu ska detta åtgärdas genom biotopåtgärder som ska förbättra miljön för bäckens invånare. Det är framförallt öringen som fattat tycke för bäcken de senaste åren och inventeringar har visat att stora delar av bäcken, som tidigare varit fiskfria, koloniserats de senaste tio åren. Bäcken har trots sin litenhet en enorm potential som uppväxtlokal till Björkaåöringen, en öringstam med unika egenskaper och skyddsvärde.


Andra arter som förekommit är elritsa, stor- och småspigg, bäcknejonöga, ruda och signalkräfta. Arbetet med att förbättra miljön i bäcken leds och finansieras av Björka- Åsumsåns fiskevårdsområde i samarbete med Skånska flugfiskeklubben och med bidrag från Sportfiskarnas jubileumsfond. Tanken är inte att Grimstoftabäcken ska bli ett sportfiskevatten utan att bäcken bättre ska fungera som en lek- och uppväxtlokal för organismer som trivs i strömmande vatten och bidra till att stärka beståndet av den unika Björkaåöringen.

Däremot så uppmuntras flanerande Sjöbobor att beskåda fisken under sina promenader och kanske lyckas upptäcka storvuxna öringpar under leken i oktober/november.