Hoppa till innehåll

Fisken får nytt hem i Sjöbo tätort

Genom Sjöbo samhälle rinner lilla Grimstoftabäcken, som under decennier fick ta emot avloppsvatten från Sjöbo reningsverk. Det gjorde livsmiljön olämplig för de flesta fiskar.
Sedan 2002 leds dock avloppsvattnet istället till infiltrationsanläggningen vid Omma, där det sedan renat når Björkaån via grundvattnet för vidare transport till Vombsjön. Förbättrad vattenkvalitet har burit frukt och medfört att fisken återigen koloniserat Grimstoftabäcken. Nu blomstrar bäcken på nytt och öringen har i stort antal spritt sig ända upp till Sjöbo samhälle.


Bäcken rinner genom en parkmiljö med promenadstråk och aktivitetspark i centrala Sjöbo och är starkt påverkad av kulvertering och uträtning. Nu ska detta åtgärdas genom biotopåtgärder som ska förbättra miljön för bäckens invånare. Det är framförallt öringen som fattat tycke för bäcken de senaste åren och inventeringar har visat att stora delar av bäcken, som tidigare varit fiskfria, koloniserats de senaste tio åren. Bäcken har trots sin litenhet en enorm potential som uppväxtlokal till Björkaåöringen, en öringstam med unika egenskaper och skyddsvärde.


Andra arter som förekommit är elritsa, stor- och småspigg, bäcknejonöga, ruda och signalkräfta. Arbetet med att förbättra miljön i bäcken leds och finansieras av Björka- Åsumsåns fiskevårdsområde i samarbete med Skånska flugfiskeklubben och med bidrag från Sportfiskarnas jubileumsfond. Tanken är inte att Grimstoftabäcken ska bli ett sportfiskevatten utan att bäcken bättre ska fungera som en lek- och uppväxtlokal för organismer som trivs i strömmande vatten och bidra till att stärka beståndet av den unika Björkaåöringen.

Däremot så uppmuntras flanerande Sjöbobor att beskåda fisken under sina promenader och kanske lyckas upptäcka storvuxna öringpar under leken i oktober/november.