Hoppa till innehåll

Björka-Åsumsån, en pärla i Skånes åflora, värd att bevara och besöka.

På initiativ av dåvarande fiskeklubben Mickey Finn bildade markägare vid Björka-Åsumsån en interimsstyrelse för fiskevårdsområde 1978 och Länsstyrelsen beslutade i december samma år att bilda ett fiskevårdsområde. I september 1979 sändes en skrivelse till styrelsen för Björka-Åsumsånsåns fiskevårdsområde där Skånska Flugfiskeklubben aviserade sitt intresse att förvalta området.

I maj 1982 tecknades det formella avtalet mellan Skånska Flugfiskeklubben och Björka-Åsumsåns fiskevårdsområde angående förvaltningen.

Av avtalet framgår att klubben har att framlägga förslag till FVO:s styrelse angående fiskebefrämjande åtgärder och klubben är representerad i FVO:s arbetsgrupp, styrelse och stämma.

Fiskevårdsarbetet utgörs i huvudsak av biotopvårdande och biotopförbättrande åtgärder för att upprätthålla och förbättra för åns bestånd av stationär öring.

Även fiskebevakning, skyltning, röjning av stigar m.m. ingår i de åtgärder som utförs årligen.

Fiskevårdsområdet som omfattar 12 km i de nedre delarna av ån, är indelat i fem sträckor (A-E) för att sprida fisket. Här erbjuds möjligheter till sportfiske efter stationär öring i dess naturliga miljö. Motsvarande fiskevatten för allmänheten saknas helt inom det tättbefolkade Skåne län.